Beleggingen

Recessieangst onder beleggers

Het beleggingsbeleid van NN CDC Pensioenfonds is gericht op de lange termijn. Als startend fonds heeft NN CDC Pensioenfonds in 2014 gekozen voor een beleggingsbeleid dat in de eerste jaren verhoudingsgewijs behoedzaam is (met relatief veel staatsobligaties), maar waarbij voldoende rendements-potentieel in de beleggingsportefeuille overblijft om eventueel te kunnen indexeren.

De beleggingen van het fonds zijn onderverdeeld in twee portefeuilles.

Matching portefeuille

Deze portefeuille heeft als primair doel om de (nominale) pensioenverplichtingen te financieren.

In de matching portefeuille wordt hoofdzakelijk belegd in Europese  staatsobligaties van een hoge kwaliteit die zodanig worden gekozen dat de geldstromen van de obligaties en de pensioenuitkeringen voor een belangrijk deel met elkaar samenvallen (‘matchen’).

De omvang van de matching portefeuille bedraagt per 30 juni 2022 circa 47% van het belegd vermogen van NN CDC Pensioenfonds.

 

Return portefeuille

Deze portefeuille heeft als primair doel om (op termijn) voldoende rendement te creëren om toeslagverlening mogelijk te maken.

In de return portefeuille wordt gezocht naar een hoger rendement door te beleggen in aandelen, onroerend goed en bedrijfsobligaties.

De omvang van de return portefeuille bedraagt per 30 juni 2022 circa 53% van het belegd vermogen van NN CDC Pensioenfonds.

 

Aandelen en obligaties hebben dit kwartaal forse verliezen moeten incasseren. De belangrijkste reden is de toename van de recessievrees onder de beleggers. Zij maken zich zorgen dat de centrale banken hun economieën in een recessie zullen doen belanden door het opgevoerde tempo van (verwachte) monetaire verkrapping om de hoge inflatie te bestrijden.

Verenigde Staten
In de Verenigde Staten liep de headline inflatie (inflatie over het gehele consumptiepakket) verder op tot 8,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd bleven de inflatieverwachtingen onder de Amerikaanse consumenten aanhoudend hoog. Macro-economische cijfers zoals de samengestelde inkoopmanagersindex wezen op een verdere afzwakking van de Amerikaanse economie.

In de Verenigde Staten verhoogde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente in twee stappen in totaal met 125 basispunten naar een bandbreedte van tussen de 1,5%-1,75%. Door de financiële markten werden nog meer renteverhogingen voor de rest van het jaar meegewogen. Eind juni is de verwachting, op basis van de Fed Funds futures, dat de korte beleidsrente eind december gestegen zal zijn tot circa 3.4% (eind maart was deze verwachting 2,4%).

Europa
Ook in Europa bleek uit de inflatiecijfers dat de inflatie nog niet haar piek heeft bereikt. De kerninflatie (inflatie zonder voedsel- en energieprijzen) liep op tot 3,8% en de headline inflatie kwam uit op 8,1%. Op korte termijn ziet het er niet naar uit dat de inflatie flink zal wegzakken. Momenteel levert Rusland veel minder gas aan Europa waardoor de gasprijs (en daarmee de inflatie) flink is opgelopen.

Om de hoge inflatie te bestrijden is het noodzakelijk dat de rente sneller wordt verhoogd volgens de Europese Centrale Bank (ECB). De vrees van de ECB is namelijk dat de hoge actuele inflatie zal leiden tot hogere inflatieverwachtingen en daarmee uiteindelijk tot tweede-ronde-effecten. Daarom zal een renteverhoging in juli zeer waarschijnlijk zijn, naast de voortijdige beëindiging van het obligatieopkooprogramma. Tevens kondigde de ECB aan dat er spoedig een nieuw instrument zal worden geïmplementeerd die het mogelijk maakt om renteverschillen tussen de sterkere en zwakkere eurolanden te beperken. Hiermee zou het gevoerde monetaire beleid een gelijkwaardigere impact moeten hebben op de individuele landen.

Europese inkoopmanagerindices wijzen erop dat de Europese economie vooralsnog vrij goed standhoudt. Weliswaar daalde de samengestelde Europese inkoopmanagerindex tot 52 (laagste punt sinds februari 2021), maar een cijfer boven de 50 duidt nog steeds op economische groei.

China
China ondervond dit kwartaal weer veel hinder van het coronavirus. Een aantal grote Chinese steden moesten in lockdown vanwege oplopende coronagevallen. Shanghai bijvoorbeeld (de grootste stad van China, een belangrijke productiehub en de grootste haven van de wereld) moest de gehele maand april in volledige lockdown. Meer restricties in China betekent een lagere wereldwijde economische groei, omdat China een belangrijke afzetmarkt en schakel in de aanvoerketen is. Daarnaast betekent het ook dat de ontwrichting van wereldwijde aanvoerketens langer zal gaan duren en dus ook de inflatiedruk langer zal aanhouden.

Aandelen en obligaties incasseren forse verliezen
Aandelen moesten dit kwartaal forse verliezen incasseren. In Amerika daalden de aandelen met circa 16,1%, in Europa met circa 9,0% en in de opkomende landen met ongeveer 8,1%. Japan deed het relatief beter met een daling van slechts 4,4% (allen in lokale valuta). Beursgenoteerd vastgoed daalde dit kwartaal met ongeveer 15,9% en direct vastgoed met circa 5,7%.

Rentes stegen dit kwartaal hard gedreven door het (mogelijk) versneld terugdraaien van het ruime monetaire beleid door centrale banken als gevolg van de aanhoudende hoge inflatie. In Europa steeg de 10 jaars Duitse rente van 0,55% naar 1,33%. De 30 jaars swaprente steeg van 1,02% naar 1,98% en de 30 jaars Duitse rente van 0,66% naar 1,61%.

Benchmark
NN CDC Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsrendementen door deze te vergelijken met een benchmark die is afgeleid van het strategisch beleggingsbeleid. Een benchmark is een meetlat om de prestaties van de beleggingsportefeuille te evalueren op de langere termijn. Het totaal rendement is een gewogen gemiddelde van het rendement van de matching portefeuille en de return portefeuille. Omdat valutakoersen een grote rol spelen bij de buitenlandse beleggingen in de return portefeuille, dekt het fonds de niet-euro valutaschommelingen voor een belangrijk deel af. Het resultaat van deze valuta-afdekking wordt bij het totaal rendement geteld.

Beleggingsportefeuille
Q2 2022
Benchmark
Q2 2022
Beleggingsportefeuille
2022
Benchmark
2022
Matching portefuille
-21,9%
-23,0%
-32,8%
-33,8%
Return portefuille
-6,7%
-6,7%
-9,3%
-8,7%
Valuta-afdekking
-1,4%
-1,4%
-1,7%
-1,8%
Totaal rendement*
-14,8%
-16,3%
-22,2%
-23,6%
*Het totaal rendement is gebaseerd op de gewogen gemiddelden van de matching portefeuille, return portefeuille en valuta-afdekking.

Conclusie
In het tweede kwartaal van 2022 heeft NN CDC Pensioenfonds met de matching portefeuille een rendement behaald van circa -21,9%. De return portefeuille behaalde een rendement van circa -6,7%. De valuta-afdekking had een licht negatieve invloed op de portefeuille van -1,4%. Het gewogen totaal rendement op de beleggingen van NN CDC Pensioenfonds was -14,8%.